Relasch Gian Fontana

Inventari general dil relasch Gian Fontana egl Archiv svizzer da litteratura (ASL)Archiv svizzer da litteratura
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Berna


Adressa e-mail : arch.lit@nb.admin.ch

Survesta

Autur/Origin : Gian Fontana (1897-1935)
Titel : Relasch Gian Fontana
Datas extremas dals documents : 1914/2007
Resumaziun : Il relasch cumpeglia manuscrets e tiposcrets sco els ein vegni elaborai ed inventarisai suenter la mort da Gian Fontana per l’ediziun da sias ovras. Plinavon cumpeglia el diaris, referats, fotografias, stampads, sonorisaziuns da poesias e numerusas brevs, oravontut correspondenza cun Tumasch Dolf, Steafan Loringett, Gian Caduff, mo era cun Peider Lansel e Ramun Vieli.
Collaziun : 17 scatlas
Signatura : ASL Gian Fontana

A Ovras
A-1 Ovras litteraras
A-1-a Tom I e Tom II
A-1-b Carnets I
A-1-c Tom cum paginas singulas
A-1-d Collecziun da poesias
A-1-e Diari e poesias
A-1-f Tom III
A-1-g Tom IV
A-1-h Tom V
A-1-i Tom VII
A-1-j Tom VIII
A-1-k Canzuns
A-1-l Protocol 1934
A-1-m Carnets II
A-1-n Prosa e referats
B Correspondenza
B-1 Brefs da Gian Fontana
B-2 Chartas a Gian Fontana
B-3 Convoluts
B-4 Brevs da tiarzas persunas
C Documents biografics
C-1 Documents privats
C-2 Documents professiunals
C-3 Fotografias
D Collecziuns
D-1 Biografia, critica e documentaziun dall’ovra
D-1-a Biografias e commemoraziuns
D-1-b Critica e documentaziun dall’ovra
D-2 Publicaziuns da e cun Gian Fontana
D-2-a Publicaziuns da Gian Fontana
D-2-b Publicaziuns cun Gian Fontana
D-3 Publicaziuns cun Gian Fontana


C

Documents biografics

C-1

Documents privats

Signatura Titel / Cuntegn Datas Remarca
C-1-1 Journal-Hauptbuch   1912
Rem.: Sign. veglia : C-5
Rem.: Carnet da cassa cun cudischaziuns [pensum da scola?]
C-1-2 Attestat da scola   1904/1913
Rem.: Sign. veglia : C-7
Rem.: Attestat da scola da Gian Fontana per las scolas popularas
C-1-3 Genealogia dalla lingia Capol da Fidaz     Rem.: La lingia dalla schlatteina Capol da Fidaz, pia la derivonza dalla mumma da GF naven da Risch v. Capol (*1623) e Margretha Schmid v. Grünegg v. Ilanz

C-2

Documents professiunals

Signatura Titel / Cuntegn Datas Remarca
C-2-1 Cussegl communal, 1924/25   1924/1925
Rem.: Sign. veglia : C-1
Rem.: Protocolls dil cussegl communal screts da Gian Fontana
C-2-2 Cussegl communal, 1925   1925
Rem.: Sign. veglia : C-2
Rem.: Protocolls dil cussegl communal screts da Gian Fontana
C-2-3 Zur Revision des V. und VI. Lesebuches   1922
Rem.: Sign. veglia : C-3
Rem.: Propostas per ina revisiun dils cudischs da scola numnai, carnet cun referat e ms. cun tesas.
C-2-4 Uniun romontscha renana, 1931-35   1931/1935
Rem.: Sign. veglia : C-4
Rem.: Protocolls da radunonzas generalas sco era da suprastonza dalla Renania, p.p. screts da Gian Fontana (actuar ad hoc), sco era contract da lavur per la redacziun dil PMG denter la Renania e Gian Fontana.
C-2-5 Calender Per mintga gi 1926 (V. Annada)   Uost 1926
Rem.: Sign. veglia : C-5
Rem.: Brev a tut ils correspondents dil PMG
C-2-6 Juon, Paul: In viadi de student tras l’Ungaria-Jugoslavia ed Italia   1924
Rem.: Sign. veglia : D-2.38
Rem.: Suttetel: In pèr regurdonzas. Ms., cun corr., 28 paginas. Datum tenor indicaziun el manuscret ("Ussa egl onn 1924 duront che jeu scrivel quellas lingias"). Publ. en duas parts en: PMG 1925 e 1926. Leutier: In fegl cul tetel La parlera ed in fegl cun la poesia Il legher tems vegn. Aschuntau als documents professiunals perquei ch’ei setracta dad in manuscret redigius da GF sco redactur dil PMG

C-3

Fotografias

Signatura Titel / Cuntegn Datas Remarca
C-3-1 Il bab Josef Fontana     Rem.: Sign. veglia : C-6.1
Rem.: Der Vater von Gian Fontana
C-3-2 La mumma Margreta, naschida Capaul, da Flem     Rem.: Sign. veglia : C-6.2
Rem.: Die Mutter von Gian Fontana
C-3-3 La mumma Margreta Fontana-Capaul     Rem.: Sign. veglia : C-6.3
Rem.: Die Mutter von Gian Fontana
C-3-4 Ils geniturs da Gian Fontana, Josef (1870-1938) e Margreth (1870-1937) a Fidaz.   1931-09-07
Rem.: Sign. veglia : C-6.4
Rem.: Die Eltern von Gian Fontana
C-3-5 Ils Fontana a Bargis. Tat Sep, Hans (97), Jakob (04), Fida (03) tatta, Urschla (07)   1915
Rem.: Sign. veglia : C-6.5
Rem.: Die Fontanas in Bargis, zwei Personen unbekannt.
C-3-6 La famiglia Fontana vida far fein     Rem.: Sign. veglia : C-6.6
Rem.: Familie Fontana beim Heuen
C-3-7 La Signina, vesta dalla casa paterna, Fidaz     Rem.: Sign. veglia : C-6.7
Rem.: Die Signina, Sicht vom Elternhaus, Fidaz
C-3-8 Unviern a Flem   1917 (?)
Rem.: Sign. veglia : C-6.8
Rem.: Winter in Flims
C-3-9 Classa da seminari, partiziun romontscha/taliana. Retscha davos: Venzin, Cadalbert, Coray, Spinas; retscha amiez: Vinzens, Juon, Godly; Giovanoli, Fontana, Lanfranchi. Ann.: "Photo auf Platte von Oberst Derungs (gehört auch zur Klasse)"   1917
Rem.: Sign. veglia : C-6.9
Rem.: Seminarklasse
C-3-10 Gian Fontana al seminari scolastic, GF: retscha davos, quart da seniester     Rem.: Sign. veglia : C-6.10
Rem.: Gian Fontana am Lehrerseminar
C-3-11 Viadi da scola a Schaffhausen   1927
Rem.: Sign. veglia : C-6.11
Rem.: Schulreise nach Schaffhausen
C-3-12 Viadi da scola (?). Carta postala dils 6.11.1927, sut il Crap da Flem   1927
Rem.: Sign. veglia : C-6.12
Rem.: Schulreise (?)
C-3-13 Gruppa da teater, teater a Flem. GF sevistgius sco giugadur.     Rem.: Sign. veglia : C-6.13
Rem.: Gian Fontana mit Theatergruppe
C-3-14 Cun collegas da Flem silla hetta da Segnas, dretg scolast G. Coray, secund da seniester Sebastian Riedi.     Rem.: Sign. veglia : C-6.14
Rem.: Mit Kollegen aus Flims bei der Klubhütte Segnes
C-3-15 Gian Fontana cun Sebastian Riedi e Georg Coray al Lag la Cauma     Rem.: Sign. veglia : C-6.15
Rem.: Gian Fontana mit Seb. Riedi und Georg Coray am Caumasee
C-3-16 La casa paterna a Fidaz, davon casa ils geniturs da GF: Josef e Margret, e las soras Urschla e Fida, sin via cun cavagl: frar Jakob   1931-09-07
Rem.: Sign. veglia : C-6.16
Rem.: Das Elternhaus in Fidaz
C-3-17 La Casa Miraval a Flem, baghegiada 1933   1933
Rem.: Sign. veglia : C-6.17
Rem.: Das Haus Miraval in Flims
C-3-18 Gian Fontana culla spusa Annemarie Lüscher   Fenadur 1931
Rem.: Sign. veglia : C-6.18
Rem.: Gian Fontana mit seiner Braut Annemarie Lüscher
C-3-19 Nozzas da Gian Fontana ed Annemarie Lüscher   1931-09-06
Rem.: Sign. veglia : C-6.19
Rem.: Hochzeit von Gian Fontana und Annemarie Lüscher
C-3-20 Tat e tatta cul biadi Gaudenz (emprem fegl da GF)   1932
Rem.: Sign. veglia : C-6.20
Rem.: Die Grosseltern Fontana mit ihrem Enkelkind Gaudenz
C-3-21 Gian Fontana cun siu fegl Gaudenz   1932
Rem.: Sign. veglia : C-6.21
Rem.: Gian Fontana mit seinem Sohn Gaudenz
C-3-22 Gaudenz Fontana   1932
Rem.: Sign. veglia : C-6.22
Rem.: Gaudenz Fontana
C-3-23 Gian Fontana cun siu fegl Gaudenz, Fidaz   1933
Rem.: Sign. veglia : C-6.23
Rem.: Gian Fontana mit seinem Sohn Gaudenz
C-3-24 Martin Fontana, naschius 1934   1934
Rem.: Sign. veglia : C-6.24
Rem.: Martin Fontana, geboren 1934
C-3-25 La famiglia da Gian Fontana cun fegl Gaudenz, dunna Annemarie e fegl Martin   1935
Rem.: Sign. veglia : C-6.25
Rem.: Die Familie von Gian Fontana
C-3-26 Fontauna commemorativa a Fidaz     Rem.: Sign. veglia : C-6.26
Rem.: Gedenkbrunnen in Fidaz
C-3-27 Tumasch Dolf avon sia casa a Ziraun, foto fatga dad Alfons Maissen, atun 1959   1959
Rem.: Sign. veglia : C-6.27
Rem.: Tumasch Dolf
C-3-28 Purtret da Gian Fontana cun egliers   1933
Rem.: Gian Fontana mit Brille
C-3-29 Gian Fontana e Gian Caduff en ina barca sin in lag (la Cauma?)   1923
Rem.: Quella carta postala sesanflava denter la correspondenza (cfr. B-1-CADUG/3) Cunquei ch’ella presenta ina biala ill. dils dus amitgs GF e Gian Caduff, eis ella vegnida messa tiels documents biografics.
C-3-30 Fidaz dil temps da Gian Fontana, Monocarta. Ann. davos silla carta: "3 uffons ein Bäbi Januth, Jeremias Janutz, Elsi Januth da Zazias e Mengia Weibel, um vegl Mattiu Feltscher (tat da Mattiu)"   1909
Rem.: Fidaz zur Zeit Gian Fontanas. / Reproduktion, Original bei Martin Fontana.
C-3-31 Thalwil 1929, sin viadi   1929
Rem.: Auf Reisen in Thalwil. / Reproduktion, Original bei Martin Fontana.
C-3-32 Josef Fontana (cun ina biadia?)     Rem.: Vater Josef Fontana (mit Enkelin?). / Reproduktion, Original bei Martin Fontana.
C-3-33 GF e siu bab Josef ed ina ulteriura persuna si cuolm denter vaccas, seniester GF     Rem.: GF mit seinem Vater und einer weitere Person auf der Alp. / Reproduktion, Original bei Martin Fontana.
C-3-34 GF avon la casa paterna a Fidaz, cun: mumma, sora Fida, dunna Annamaria, bab Josef e sora Urschla. GF sesa avon la carrotscha cun en Gaudenz   1932
Rem.: Gian Fontana sitzt vor seinem Vaterhaus in Fidaz umring von Familienmitgliedern un mit Kinderwagen. / Reproduktion, Original bei Martin Fontana.
C-3-35 Purtret da GF     Rem.: Portrait von GF