Relasch Alexander Lozza
Inventari dal relasch Alexander Lozza conservà a l'Archiv svizzer da litteratura
Biografia
Infurmaziuns administrativas
Access
Utilisaziun
Citaziun
Acquisiziun
Valurisaziun
Bibliografia

A Ovras
A-1 Poesia
A-2 Prosa
A-3 Drama
A-4 Referat
B Correspundenza
B-1 Brevs da l'autur
B-2 Brevs da terzas persunas
C Documents da vita
C-1 Fotografias
D Collecziuns
D-1 Documentaziun da vita ed ovra
D-1-a Vita ed ovra
D-1-b Per il 100avel
D-1-c Necrologs
D-2 Cudeschs
D-2-a Ovras da e cun A.L.
D-3 Elavuraziuns dal relasch
D-3-a Exposiziuns
D-3-b Retschertgas ed agiuntas