Relasch Jon Semadeni

Inventari dal relasch Jon Semadeni conservà a l'Archiv svizzer da litteratura


Inventari elavurà dad d Annetta Ganzoni, preparaziun xml dad Aline Delacrétaz


Archiv svizzer da litteratura
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Berna


Adressa e-mail : arch.lit@nb.admin.ch

Riassunt dal relasch

Autur/Origin : Jon Semadeni (1910-1981)
Titel : Relasch Jon Semadeni
Datas extremas dals documaints : 1941/2003
Riassunt : Il relasch cuntegna manuscrits, tiposcrits, lavuors litteraras e schurnalisticas, differents materials chi pertoccan las ouvras, ediziuns e traducziuns, correspundenzas, documaints da vita ed üna documentaziun da pressa da las ouvras e da la lavur culturala da l'autur.
Collaziun : 31 s-chaclas
Signatura : ASL Semadeni

Cuntgnü

A Ouvras
A.0 Poesia
A.1 Drama
A.1.1 Famiglia Rubar
A.1.2 Chispar Rentsch
A.1.3 Il pövel cumanda
A.1.4 La s-chürdüm dal sulai, 1949/50
A.1.5 Ün quader chi nu quadra
A.1.6 Il bal da la schocca cotschna
A.1.7 Il sot cun la mort
A.1.8 L'uman derschader
A.1.9 Battacour e battaporta
A.1.10 Il chapè
A.1.11 La guerra da las giallinas
A.1.12 Il figl pers
A.1.13 Our da la cronica d'ün cumün engiadinais - Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes
A.1.14 Hü Brün
A.1.15 Che pover muond
A.1.16 Üna burla d'ün pêr minuts
A.1.17 Ouvras dramaticas: preparaziun da l'ediziun
A.1.18 Ouvras Dramaticas: binderas da stampa
A.1.19 Ouvras Dramaticas: preavis e recensiuns
A.1.20 Agiunta Paul König 2007
A.2 Cabaret
A.2.1 La Panaglia
A.2.2 La travaglia dal docter Panaglia
A.3 Gös auditivs
A.4 Traducziuns ed elavuraziuns dramaticas
A.5 Texts per emischiuns radiofonicas
A.6 Films televisivs da e cun Jon Semadeni
A.7 Gös festals / Festspiele
A.8 Prosa
A.8.1 San Flurin da Ramosch
A.8.2 Il cuolmen da Fenga
A.8.3 Tumasch
A.8.4 Il muglin da Chispar
A.8.5 Jaquen Lona
A.8.6 Inscunter cul passà
A.8.7 La Jürada
A.8.8 La dumengia da Vnà
A.8.9 Svoul aint in l'univers
A.8.10 Il giat cotschen
A.9 Lavuors redacziunalas
A.10 Artichels e referats
A.10.1 Teater e gö auditiv
A.10.2 Teater e scoula
A.10.3 Litteratura ed educaziun
A.10.4 Sur dal rumantsch
A.10.5 Temas filosofics
A.10.6 Artichels aint il Chardun
A.10.7 Artichels aint il Fögl Ladin
A.10.8 Artichel aint in Heimatleben
A.10.9 Ulteriur artichel
A.10.10 Necrolog
B Correspundenza
B.1 Correspundenza da las ouvras
B.1.1 Ouvras dramaticas
B.1.2 Il giat cotschen
B.2 Convoluts
B.2.1 Reacziuns ad emischiuns radiofonicas
B.2.2 Radio Rumantsch ed SRG
B.2.3 Lingua rumantscha
B.2.4 Simposi Die vier Literaturen der Schweiz
B.2.5 Rapreschantaziuns, dietas
B.2.6 Andri Peer
B.2.7 Correspundenza privata
B.2.8 Drets d'autur
B.3 Condolentschas
B.3 Chartas da condolentscha
C Documaints da vita
C.1 Documaints privats e professiunals
C.1.1. Palperis persunals
C.1.2 Attests medicinals
C.1.3 Attestats, diploms e documaints da lavur
C.1.4 Documaints civils e militars
C.1.5 Divers documaints
C.1.6. Attest da cremaziun
C.1.7 Premis
C.1.8 Memoria alla confirmaziun
C.2 Ogets persunals
C.3 Material fotografic
C.3.1 Vita privata
C.3.2 Teater e cabaret
C.3.3 Fotografias
D Collecziuns
D.1 Ediziuns
D.1.1 La Jürada / Der Bannwald
D.1.2 Ouvras dramaticas
D.1.3 Il giat cotschen
D.1.4 La scena
D.1.5 Annalas
D.1.6 Chalender ladin
D.1.7 Separats dad Ouvras dramaticas
D.1.8 Meis giarsunadi a Ziran
D.1.9 La ghera dallas gaglinas
D.1.10 Collecziun
D.2 Documentaziun da vita ed ouvra
D.2.0 Biografia
D.2.1 La Culissa, "aigna" gruppa da teater
D.2.2 Jon Semadeni e sia ouvra
D.2.3 Documentaziuns diversas
D.2.4 Elavuraziuns dal relasch
D.3 Documaints audiovisuals
D.3 Bindels
D.3 Cassettas radiofonicas
D.3 Copchas sün CD-Rom master
D.3 Films e videos
D.4 Expo 1964
D.4.1 Organisaziun
D.4.2 Vuschs d'orchester


A

Ouvras

A.0

Poesia

Prümas prouvas da poesia datadas da M.S. ca. 1930/1935. Relasch adampchà 2002

Signatura Titel / Descripziun Collaziun
A.0.1 Urazchun Ds
A.0.2 Umans sün via Ds
A.0.3 L'impissamaint Ds
A.0.4 Ün sömmi Ds

A.1

Drama

A.1.1

Famiglia Rubar, 1941

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.1.1.1 Ds dal teater Na publichà
A.1.1.2 Exemplar scrit in net Cun commentar da M.S. chi'l resguarda sco plü autentic
A.1.1.3 Recensiun Men Gaudenz Dec. 1941
A.1.1.4 Correspundenza Rudolf O. Tönjachen, Reto R. Bezzola, Jachen U. Gaudenz, Andrea Schorta

A.1.2

Chispar Rentsch, 1944

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.1.2.1 Ms Na cumplet
A.1.2.2 Ds cuntgnü Tud.
A.1.2.3 Our dal diari da Jon Semadeni
A.1.2.4 Ds e 2 separats Annalas 1946
A.1.2.5 Traducziun surmirana e chartas
A.1.2.6 Placat, programs; program e critica da rapreschantaziun 1986 a Ramosch
A.1.2.7 Correspundenza Reto R. Bezzola, Rudolf O. Tönjachen, Tista Murk, Guglielm Gadola, Stiafen Loringett, Gianin Gianotti e.o.

A.1.3

Il pövel cumanda, 1945

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.1.3.1 Ms Cumplet
A.1.3.2 Separat Annalas 1950
A.1.3.3 Introducziun al toc
A.1.3.4 Hans Berger, J. Jenatsch, sein Freundeskreis und Scharans 16. Juni 1990
Artichel
A.1.3.5 Criticas e correspundenza Burtel Bezzola, Reto R. Bezzola, Jachen U. Gaudenz, Stiafen Loringett, Jon Pult, Martin Schmid, Rudolf O. Tönjachen (incl. parair per USR), Rico Tung
A.1.3.6 Separat da Ouvras dramaticas
A.1.3.7 Raffaele d'Alessandro, plan per opera

A.1.4

La s-chürdüm dal sulai, 1949/50

Ill.: L’invid a la rapreschantaziun da teater a Scuol.
Ill.: Jon Semadeni e Cla Biert in La s-chürdüm dal sulai.
Signatura Titel / Descripziun Collaziun Remarchas
A.1.4.1 Ms 1 Na cumplet
A.1.4.2 2. versiun Cumplet
A.1.4.3 La Scena Ds Cudesch da redschia
A.1.4.4 Chanzun da la glüm dad Andri Peer Separat Ouvras dramaticas
A.1.4.5 Programs e cuntgnü per rap. a Turich, charta pres. da cità Landold
A.1.4.6 Parair Fund. Welti per il drama a.m. da la Fund. Schiller (sainza nom)
A.1.4.7 Correspundenza Reto Caratsch, Andri Peer, Otto Fränkl-Lendberg (eir critica per Fögl Ladin), Gian Caduff, Tista Murk (publ. La Scena) e.o.
A.1.4.8 Differentas criticas Rum. e tud.

A.1.5

Ün quader chi nu quadra, 1957

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.1.5.1 Manuskripte und Typoskripte
Cuntegna :
A.1.5.1.1 Textmanuskript
A.1.5.1.2 Typoskripte Inhaltsangabe allgemein und Text des Erzählers
A.1.5.1.3 Quelle: Assomptione della Madonna, Kritisch-histor. Erörterungen zu dem Gemälde, von Caspar Badrutt, Zürich 1894, privater Druck [purtret cfr. C.3.3]
A.1.5.1.4 Skizzen von J.S. für die Bühnen. Möblierung
A.1.5.2 Vorabdruck, Arbeitsexemplare und Programmzettel
Cuntegna :
A.1.5.2.1 Vorabdruck
A.1.5.2.2 Arbeitsexemplare (3), z.T. mit hs. Anmerkungen des Autors
A.1.5.2.3 Programmzettel und Ankündigung in Zeitung
A.1.5.3 Würdigungen und Besprechungen
Cuntegna :
A.1.5.3.1 Würdigungen und Reaktionen von Privaten
Cuntegna :
A.1.5.3.1.1 2 Briefe von Andri Peer, Winterthur, ms: 8. Juli 1952; 11. Juli 1972
A.1.5.3.1.2 Brief von Jacques Guidon, Zuoz, 28. Sept. 1959, ms
A.1.5.3.1.3 Karte von Prof. Reto R. Bezzola, Ostersamstag 1960, ms ; Brief von Jon Semadeni an Prof. Reto R. Bezzola, Scuol, 20.4.1960, ms ; Karte von Prof.Reto R. Bezzola, Zürich, 24.4.1960, ms
A.1.5.3.1.4 Dankeskärtchen der Lia Rumantscha, Chur, 13.2.1960
A.1.5.3.1.5 2 Briefe von Prof. Dr. Otto von Essen, Hamburg, 2.1.1960, ms ; 4.1.1965
A.1.5.3.2 Würdigungen und Besprechungen durch Institutionen und in Zeitungen
Cuntegna :
A.1.5.3.2.1 Würdigung durch die Literaturkommission der USR
A.1.5.3.2.2 Würdigung in Fögl Ladin, 9.2.1960
A.1.5.3.2.3 Besprechung in La Casa Paterna, 19.2.1960
A.1.5.3.2.4 Besprechungen in Fögl Ladin, 23.2.1960 ; Freie Rätier, 10.2.1960 ; Fögl Ladin, 9.2.1960 ; La Pagina da Surmeir, Nr. 3, März 1960
A.1.5.3.2.5 Besprechungen in Fögl Ladin, 26.2.1960 ; Freier Rätier, 3.3.1960
A.1.5.3.2.6 Besprechung von Alma Denoth in Fögl Ladin, Nr. 98, 23.12.1960
A.1.5.3.2.7 Besprechung in Neue Bündner Zeitung, 10.2.1960
A.1.5.3.2.8 Besprechung in Neue Bündner Zeitung, 20.2.1960
A.1.5.4 Spätere Auswirkungen der Komödie
Cuntegna :
A.1.5.4.1 Aufführung im Theater Tarasp, im Februar 1984, Programmheft und Besprechung in Fögl Ladin, Nr. 13, 14.2.1984
A.1.5.4.2 Erklärung für die Komödie: Zeitungsartikel "Ein Genie fälschte 2500 Kunstwerke", in Bündner Zeitung, April 1988

A.1.6

Il bal da la schocca cotschna, 1959

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.1.6 Il bal da la schocca cotschna 1959

A.1.7

Il sot cun la mort, 1962

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.1.7 Il sot cun la mort 1962

A.1.8

L'uman derschader

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.1.8.1 Der Richter Traducziun tudais-cha
A.1.8.2 Igl carstgan darschader (S. Loringett) Versiun in rumantsch da Schons
A.1.8.3 Traducziun tudais-cha dals chapitels sur da J.S. in: Reto R. Bezzola, Litteratura dals Rumauntschs e Ladins, Cuira 1979 Dactiloscrit
A.1.8.4 Pilatus der Richter (L'uman der-schader), Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes e Sonnenfinsternis Traducziuns in tudais-ch da Paul König e J.S.
A.1.8.5 Pilatus der Richter, cun traducziun dal toc da Yeats, Die Auferstehung sco congual. Versiun surelavureda da Paul König, incl. cartolina accumpagnanta da P.K. [dals 22.4.2003]

A.1.9

Battacour e battaporta, 1961

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.1.9 Battacour e battaporta 1961

A.1.10

Il chapè, 1971

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.1.10.1 Typoskripte und Matrizen
A.1.10.2 Publikation im Chalender ladin 1975
A.1.10.3 Einzelne Fassungen Frz. u. ital.
A.1.10.4 Aufführungsdok. Première in Pontresina und Fourmière, Zürich
A.1.10.5 Kritik u. Korrespondenz

A.1.11

La guerra da las giallinas, 1974

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.1.11 La guerra da las giallinas 1974

A.1.12

Il figl pers, 1978

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.1.12 Il figl pers 1978

A.1.13

Our da la cronica d'ün cumün engiadinais - Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes

Signatura Titel / Descripziun
A.1.13 Our da la cronica d'ün cumün engiadinais - Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes

A.1.14

Hü Brün

Signatura Titel / Descripziun
A.1.14 Hü Brün

A.1.15

Che pover muond

Signatura Titel / Descripziun
A.1.15 Che pover muond

A.1.16

Üna burla d'ün pêr minuts

Signatura Titel / Descripziun
A.1.16 Üna burla d'ün pêr minuts

A.1.17

Ouvras dramaticas: preparaziun da l'ediziun

Prümas ediziuns cun correcturas manuscrittas

Signatura Titel / Descripziun Collaziun Remarchas
A.1.17.1 Chispar Rentsch Annalas
A.1.17.2 Il pövel cumanda 3 ex Annalas
A.1.17.3 La s-chürdüm dal sulai 2 ex La scena
A.1.17.4 Ün quader chi nu quadra La scena
A.1.17.5 Il bal da la schocca cotschna La scena
A.1.17.6 Il sot cun la mort
A.1.17.6a Il sot cun la mort Ms e part musicala Agiunta 2003
A.1.17.7 L'uman derschader La scena
A.1.17.8 Il chapè Ds
A.1.17.9 La guerra da las giallinas 2 ex Prepublicaziun
A.1.17.10 Il figl pers Ds
A.1.17.11 Preparaziun per collascha
A.1.17.12 Il pass
A.1.17.13 Hü Brün
A.1.17.14 Tarablas da la not

A.1.18

Ouvras Dramaticas: binderas da stampa

Signatura Titel / Descripziun Collaziun Remarchas
A.1.18.1 Pream
A.1.18.2 Chispar Rentsch
A.1.18.3 Il pövel cumanda 2 binderas da stampa
A.1.18.4 La s-chürdüm dal sulai
A.1.18.5 Ün quader chi nu quadra
A.1.18.6 Il bal da la schocca cotschna Notas
A.1.18.7 Il sot cun la mort Notas
A.1.18.8 L'uman derschader
A.1.18.9 Il chapè
A.1.18.10 La guerra da las giallinas 2 binderas da stampa
A.1.18.11 Il figl pers
A.1.18.12 La Culissa Cun fotografias etc.
A.1.18.13 Il pass
A.1.18.14 Hü Brün
A.1.18.15 Tarablas da la not cfr. eir A.3.13

A.1.19

Ouvras Dramaticas: preavis e recensiuns

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.1.19.1 Vorankündigungen Ouvras dramaticas
Cuntegna :
A.1.19.1.1 Vorankündigung Ouvras dramaticas durch Jacques Guidon (13 Ex. + 2 Buchumschlagseiten)
A.1.19.1.2 Vorankündigung Ouvras dramaticas für Bündner Zeitung, 11.12.1980 (inkl. Typoskript)
A.1.19.2 Besprechungen von Ouvras dramaticas
Cuntegna :
A.1.19.2.1 Besprechung von Dr. Paul König in Engadiner Post Nr. 144, 11.12.1980 (inkl. Typoskript)
A.1.19.2.2 Besprechung im Fögl Ladin, Dez. 1980
A.1.19.2.3 Besprechung im Fögl Ladin, Nr. 93, Dez. 1980, G. Bott
A.1.19.2.4 Besprechung in der Gasetta Romontscha, Nr. 6, Jan. 1981, Gallus Pfister
A.1.19.2.5 Besprechung in der Casa Paterna, Jan. 1981, Gallus Pfister

A.1.20

Agiunta Paul König 2007

Paul König ha surlaschà dal 2007 a l’ASL la surelavuraziun da sias lavuors da plü bod, il chapitel Jon Semadeni our da R.R. Bezzola 1979 ed ils trais tocs Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes, Pilatus der Richter e Sonnenfinsternis.

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.1.20.1 Jon Semadeni Aus: Bezzola, R.R: Litteratura dals Rumauntschs u Ladins. Chur, Lia Rumantscha, 1979. Deutsch von Mengia Semadeni
A.1.20.2 Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes - Engadiner Jedermann, Ein Spiel mit Gesang und Tanz von Jon Semadeni Übersetzt von Paul König, in Zusammenarbeit mit Jon Semadeni
A.1.20.3 Pilatus der Richter, Drama in drei Akten von Jon Semadeni Deutsch von Paul König, in Zusammenarbeit mit Jon und Mengia Semadeni
A.1.20.4 Sonnenfinsternis, Drama in drei Akten von Jon Semadeni Deutsch von Paul König, in Zusammenarbeit mit Jon und Mengia Semadeni

A.2

Cabaret

A.2.1

La Panaglia

Signatura Titel / Descripziun Collaziun
A.2.1 La Panaglia Text cumplet e criticas

A.2.2

La travaglia dal docter Panaglia

[Cfr. eir las fotografias C.3.2]

Ill.: Il quadern da program cun il buol da linol da l’artista Madlaina Demarmels, 1954
Ill.: Il fruntaspiz dal quadern da program, 1954.
Ill.: Mengia Semadeni e Cla Biert in üna scena da cabaret, 1954.
Signatura Titel / Descripziun Collaziun Remarchas
A.2.2.1 La travaglia dal docter Panaglia Text Cun aggiuntas J.S.
A.2.2.2 La travaglia dal docter Panaglia Quaderns da program e buols per l'illustraziun da Madlaina Demarmels Cun material da preparaziun
A.2.2.3 La travaglia dal docter Panaglia Annunzchas e criticas

A.3

Gös auditivs

Ils gös auditivs sun gnüts registrats dal Radio Rumantsch, per las copchas avant man aint il relasch cfr. D.3.

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.3.1 Hü Brün 1943
A.3.2 Il pass 1947
A.3.3 Che pover muond 1948
Cumedgia
A.3.4 Chalandamarz 1948
A.3.5 L'algrezcha 1955
A.3.6 Chara lingua da la mamma 1955
A.3.7 Il poet cun la guitarra 1959
A.3.8 Tschüt d'ui 1969
A.3.9 Tiroler Rosskur im Jahre...
A.3.10 Battacour e battaporta 1971
A.3.11 La guerra da las giallinas 1975
A.3.12 Il starnüd subversiv 1977
A.3.13 Tarablas da la not 1980
Cfr. eir A.1.18.15
A.3.14 Nachtgeschichten 1982
Tud. Iso Camartin

A.4

Traducziuns ed elavuraziuns dramaticas

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.4.1 L'avar 1931
Exemplar cun correcturas ms; criticas; programs Suainter la cumedgia da J.B. Molière. Annalas SR, Separat XLVII. Traducziun fatta insembel cul bap Andrea Semadeni, J.S. vaiva 19 ons.
A.4.2 Il lai da Gers 1928
Ms Suainter üna novella da Rodolphe Töpffer, Chasa Paterna
A.4.3 La cruschada 1950
Suainter J. Gotthelf, Hans Berner und seine Söhne
A.4.4 La vacha cranzla 1951
Suainter Schimun Vonmoos
A.4.5 Ils trais chans 1951
Suainter Gian Bundi
A.4.6 Las chotschas d'pel da Not Rasdür 1954
A.4.7 Il nouv büschmaint dal rai 1974
Suainter Andersen, Des Kaisers neue Kleider
A.4.8 Ils frars Taverna 1954
Drama da Max Hansen.
A.4.9 Il Robinson svizzer 1959/60
15 emissiuns, suainter J.D. Wyss (incl. ed. originala)
A.4.10 La dumanda / Der Heiratsantrag 1973
Cumedgia suainter Tschechov

A.5

Texts per emischiuns radiofonicas

Per las registraziuns avant man cfr. D.3.

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.5.1 Larschs vidvart l'En 1963
Üna poesia dad Andri Peer, emiss in Radioscola
A.5.2 Üna sentenza salomonica 1966
Emiss in Radioscola
A.5.3 Il poet popular Gudench Barblan 1960
A.5.4 50 ans Viafier Retica 1963
A.5.5 La glüm electrica 1969
A.5.6 Das Engadin (Ein Tal sucht den Weg in die Zukunft) 1974
A.5.7 Der alten Quellgottheit ein neues Haus 1978
Hörfolge über die Ova cotschna
A.5.8 Il teater engiadinais dal 16avel secul 5.11.78
Emischiun radiofonica da Felix Giger

A.6

Films televisivs da e cun Jon Semadeni

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.6.1 Battacour e battaporta. Üna trista cumedgia 1971
Giovà da La Culissa d'Engiadin'Ota; redschia Willi Walther
A.6.2 Il chapè, monolog cun Jon Semadeni 1974
Redschia Victor Meier-Cibello; camera Mic Feuerstein; custüms e tscherna da la musica M. S. Emiss ils 3 favrer 1974 ed ils 25 mai 1980
A.6.3 Il chapè / Der Hut Deutsche Fassung

A.7

Gös festals / Festspiele

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.7.1 Festa d'uffants a Scuol / Kinderfest in Scuol 1950
A.7.2 La chanzun da la libertà, Scuol 1952
A.7.3 Expo 1964 a Lausanne Incl. Musikalien [cfr. D.4.1.2]
A.7.4 Festa da chant federala a Samedan / Eidg. Gesangsfest 1966
A.7.5 600 ans Lia da la Chadè a Cuoira / 600 Jahre Gotteshausbund 1967
Incl. documentaziun e correspundenza

A.8

Prosa

A.8.1

San Flurin da Ramosch, 1947

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.1 San Flurin da Ramosch 1947

A.8.2

Il cuolmen da Fenga, 1950

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.2 Il cuolmen da Fenga 1950

A.8.3

Tumasch, 1961

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.3 Tumasch 1961

A.8.4

Il muglin da Chispar, 1961

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.4 Il muglin da Chispar 1961

A.8.5

Jaquen Lona, 1963

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.5 Jaquen Lona 1963

A.8.6

Inscunter cul passà, 1964

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.6 Inscunter cul passà 1964

A.8.7

La Jürada, 1967

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.8.7.1 Variantas
Cuntegna :
Manuskript, 2 Fassungen romanisch
Typoskript
Romanischer Text, aufgegliedert für Druckerei
A.8.7.2 Correcturas e materials
Cuntegna :
Letzte Korrekturen von Jacques Guidon
Druckausgabe
Illustrationen von Madlaina Demarmels
Martin Accola, Ein Kleinod Graubündens: Der Wald, in Der Freie Rätier, 27.7.1962
A.8.7.3 Correspundenza
Cuntegna :
Briefwechsel Pro Helvetia – J.S. (10 Briefe, 16.9.1966 – 17.5.1967)
Gutachten der Cumischiun litterara
Briefwechsel Druckerei Roth
A.8.7.4 Criticas
Cuntegna :
Paul König, in: Die Tat, 2.10.1967
Jacques Guidon, in: Fögl Ladin, 27.6.1967
Pietro Bazzell, in: Fögl Ladin, 9. 5.1967 inkl. ital. ms
A.8.7.5 Briefwechsel zum Werk
Cuntegna :
Briefwechsel Lia Rumantscha
Briefwechsel Huldrych Blanke
A.8.7.6 Abdrucke in verschiedenen Büchern (Kopien):
Cuntegna :
Prosa ladina en versiun sursilvana, Cuera, ed. Fontaniva 1971, mit Begleitschreiben von Pieder Cavigelli
Schelta litterara: En tagl a travers la letteratura rumantscha contemporanea [cfr. D.1.1.2]
Rumantscheia – Eine romanisch-deutsche Antologie, Zürich, Artemis1979

A.8.8

La dumengia da Vnà, 1968

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.8 La dumengia da Vnà 1968

A.8.9

Svoul aint in l'univers, 1980/81

Signatura Titel / Descripziun Datas
A.8.9 Svoul aint in l'univers 1980/81

A.8.10

Il giat cotschen, 1980

Ill.: Las prümas duos paginas dal manuscrit per Il giat cotschen.
Ill.: La collascha per la cuverta da la prüma ediziun da Il giat cotschen da l’artista Madlaina Demarmels.
Ill.: Giat mumifichà chattà dal 1993 intant la renovaziun d’üna stalla a Chastè. Impraist dal Museum naturistoric grischun per l’exposiziun Chans e giats litterars a la Biblioteca naziunala dal 2001.
Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.8.10.1 Manuskripte und Typoskripte
Cuntegna :
A.8.10.1.1 Manuskripte romanisch, a - b
A.8.10.1.2 Typoskripte romanisch, 1. und 2. Überarbeitung, a - d
A.8.10.1.3 Manuskripte deutsch
Cuntegna :
A.8.10.1.3.1 "Selbstporträt eines alten Mannes" als Arbeitsprobe
A.8.10.1.3.2 Manuskript deutsch, S.1-48 (unvollständig)
A.8.10.2 Druckvorlagen und Druckfahnen mit Korrekturen
Cuntegna :
A.8.10.2.1 Druckvorlage mit Korrekturen, ms, 50 S.
A.8.10.2.2 Druckfahnen mit Korrekturen, ms, 56 S.
A.8.10.3 Textproben und Vorabdrucke
Cuntegna :
A.8.10.3.1 Textproben deutsch, Typoskripte
A.8.10.3.2 Vorabdrucke
Cuntegna :
A.8.10.3.2.1 Vorabdruck romanisch in Litteratura - Novas litteraras 3.1., 1980, S. 129-131
A.8.10.3.2.2 Vorabdruck romanisch und deutsch in: Terra Grischuna - Graubünden, 5/1982, s. 353-356
A.8.10.4 Vorankündigungen und Besprechungen von Il giat cotschen
Cuntegna :
A.8.10.4.1 Vorankündigung von Il giat cotschen, inkl. Bestellkarten
A.8.10.4.2 Vorankündigung von Il giat cotschen durch M. S. in: Fögl Ladin, 4. Dez. 1979
A.8.10.4.3 Vorankündigung von Il giat cotschen durch Erich Gruber und Werner Bucher in: Fögl Ladin, 12.12.79, inkl. Typoskript
A.8.10.4.4 Notizen und Vorschläge von Andri Peer nach der Lektüre von Il giat cotschen, hs.
A.8.10.4.5 Probelektüre Il giat cotschen vor Studentinnen und Studenten in Zürich, 1970
A.8.10.4.6 Besprechungen von Il giat cotschen in: Bündner Zeitung, 15.12.1979 ; Engadiner Post, 15.12.1979 ; inkl. Typoskript
A.8.10.4.7 Würdigung von Il giat cotschen durch die Literaturkommission der USR
A.8.10.4.8 Würdigung von Il giat cotschen durch Jon Pult, Chur, 5.10.1970
A.8.10.4.9 Weitere Rezensionen (Fögl Ladin, "accents", Bündner Zeitung, La Usc di Ladins)
A.8.10.5 Übersetzung ins Deutsche von Il giat cotschen durch Heidi Bachmann, Typoskript

A.9

Lavuors redacziunalas

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.9.1 Il muossavia dramatic 1947
Lia Rumantscha
A.9.2 Il Cuolmen 1948
Cudesch da lectüra per las scoulas secundaras, part valladra, Cuira
A.9.3 Annalas SR 1950/1955
5 toms Redacziun J.S.
A.9.4 Artichel da recensiun dad Andri Peer per il tom dal 1950 (ann. LXIV) In: Fögl ladin, 3.4.1951
A.9.5 Das Engadin / L'Engiadina Ds Per üna cuverta d'üna platta cun musica populara

A.10

Artichels e referats

A.10.1

Teater e gö auditiv

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.10.1.1 Brauchtum und Volkstheater 1975
Ds e separat Terra Grischuna
A.10.1.2 Die Entwicklung des romanischen Volkstheaters 1950-06-16
Diversas copchas ds Referat a Berna (rap. La s-chürdum dal sulai)
A.10.1.3 L'incumbensa dal teater 1954/1955
Ds Referat
A.10.1.4 Il teater popular Ms Referat
A.10.1.5 Il svilup dal teater rumantsch 1973-08-31
Referat a la Festa Ladina ad Ardez, 31.8.1973, publ. Fögl Ladin, 26.8.73
A.10.1.6 Grundbegriffe des Theaters Ms Referat
A.10.1.7 Theorie des modernen Dramas Ms Referat
A.10.1.8 Qualchosa sur dal teater popular Ms Referat
A.10.1.9 Che ha stimulà a mai da scriver dramas populars 1947/1948
Ms Referat per sezzüda Lia Rumanscha o Uniun dals Grischs
A.10.1.10 Che tocs teater ladin pudess eu racumandar per translatar in sursilvan ? Ms Referat
A.10.1.11 La concepziun dramatica Ms Referat
A.10.1.12 Il svilup dal teater rumantsch 1973-08-31
In: Fögl Ladin 65
A.10.1.13 Mias experienzas sco redschissur da gös auditivs 1966-06-13
Ms e ds
A.10.1.14 Vom romanischen Theater zum romanischen Hörspiel Ms e ds
A.10.1.15 Il Triarch da Tista Murk Parair da J.S. aint il Fögl Ladin, 1.3.1963, e corr.

A.10.2

Teater e scoula

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.10.2.1 Vom romanischen Theater zum romanischen Hörspiel Ms e ds Referat
A.10.2.2 Scoula e teater 1955-04-18/1955-04-21
2 ms, ds Referat intant il Cuors d'instrucziun rumantscha, notizias
A.10.2.3 Nus giovain teater 1966
Copcha e 2 ds In Radioscola nr. 1
A.10.2.4 Schule und Theater 1929/1930
Ed. Oskar Eberle, copcha persunala

A.10.3

Litteratura ed educaziun

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.10.3.1 Cuors da rumauntsch per Rumauntschs a Zuoz Differents ms da J.S. per quist cuors da la Scuntrada e Furmaziun Ladina In: Fögl Ladin, 27.1.1976, rendaquint da Jon Manatschal
A.10.3.2 Schimun Vonmoos, Il corn da puolvra dad Abraham 1940
Referat per l'Uniun dals Grischs
A.10.3.3 La tarabla Ms Referat
A.10.3.4 Las crisas istoricas Ms Referat Reuniun sociala Scuol e Conferenza da magisters
A.10.3.5 Da nos temp Ms Referat Reuniun sociala Scuol
A.10.3.6 Educaziun 1958-11-20
Ds Referat a Scuol
A.10.3.7 Nos pövel e sia scoula Ms Referat
A.10.3.8 Magister e scoula Ms Referat Reuniun sociala Scuol
A.10.3.9 La tscherna da la vocaziun Ms Referat Reuniun sociala Scuol
A.10.3.10 Scoula Ms Referat
A.10.3.11 Johann Christoph Friedrich Schiller 1759-1805 Ds Referat Reuniun sociala Scuol
A.10.3.12 Macbeth 1940-12-18
Ds Referat Reuniun sociala Scuol

A.10.4

Sur dal rumantsch

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.10.4.1 Referat general sur dal rumantsch in lingua tud. Ms
A.10.4.2 Referat sur da l'arcugnuschentscha dal rumantsch sco quarta lingua naziunala 1937/1938
Ms Ladinia Sent
A.10.4.3 Die Stellung und die Probleme des Rätoromanischen in der Schweiz 1974
Ds Referat
A.10.4.4 Probleme des Rätoromanischen, referat Pro Raetia, Turich 1974-01-24
Div. ds e copchas
A.10.4.5 Die Literatur einer sterbenden Sprache 1972
Ds Referat Symposion 72, Die vier Literaturen der Schweiz, 11/12.11.1972 a Rüschlikon
A.10.4.6 Program Symposion 72

A.10.5

Temas filosofics

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
A.10.5.1 La lingua sco spejel da l'esser uman Referat, cun illustraziuns, Scuntrada d'informaziun e studi 1977
A.10.5.2 Die Sprache als Spiegelbild der Seele 1977
Referat 1977 e artichel Bündner Zeitung, 5.11.1977
A.10.5.3 Il pled sco manifestaziun dal spiert 1967/1969
Ds, separats e publ. Referat Uniun dals Grischs 19.11.1967, publ. in Chalender ladin, ann. 59, 1969, preschantaziuns Fögl Ladin, 28.11.1967 e 6.12.1968
A.10.5.4 Das Wort als Offenbarung des Geistes 1970
Ms Referat Lions Club Puntraschigna
A.10.5.5 Schlernas eternas Ms
A.10.5.6 Glaube und Aberglaube Ms e ds
A.10.5.7 Grundkräfte des geistigen Lebens Ms e ds Referat, Scuol
A.10.5.8 Guarischun tras educaziun Ms Referat (versiun rum.)
A.10.5.9 Wörter und Worte 1970
Ds Referat Lions Club Puntraschigna
A.10.5.10 4 ms sur dal tema Prouvas

A.10.6

Artichels aint il Chardun

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun
A.10.6.1 As ais il Grond Cussagl consciaint da la respunsabiltà ch'el porta pel salvamaint da la lingua rumantscha? 1971
Ds
A.10.6.2 Perche moura il rumantsch? Ds
A.10.6.3 Quant ans vala la quarta lingua naziunala? Ds
A.10.6.4 Moura il rumantsch? Ds
A.10.6.5 Lirica Friulana Ds
A.10.6.6 Tradiziun e progress Ds
A.10.6.7 Instrucziun da rumantsch e tudais-ch in cumüns rumantschs cun la magiurità da scolars da lingua tudais-cha 1973
Ds
A.10.6.8 Il muond ais bel, il muond ais grand Ds
A.10.6.9 4 artichels sur da Radio e televisiun Ds
A.10.6.10 Bler füm e pac rost Ds
A.10.6.11 Ün pêr cussagls bain maniats dals undraivels candidats da la mastralia Ms e ds

A.10.7

Artichels aint il Fögl Ladin

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.10.7.1 La mischiun dal teater 1946-09-20
A.10.7.2 Resposta a Larschs vidvart l'En 1955-10-14
Da Duri Gaudenz.
A.10.7.3 Avant 100 ans naschit Schimun Vonmoos 1968-07-09
Cun contribuziun da J.S. [cfr. eir fotografia C.3.1 e Memoria a la confirmaziun, C.1.8]
A.10.7.4 Nadel stess esser tuot an 1978-01-12
Publ. e charta da Jacques Guidon
A.10.7.5 Rumantschs - s'imperchürai al Morgarten 1978-07-21

A.10.8

Artichel aint in Heimatleben

Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun
A.10.8 Volksbrauch im Engadin 02. 1977
Artichel e preschantaziun

A.10.9

Ulteriur artichel

Signatura Titel / Descripziun Datas Remarchas
A.10.9 Traducziun in rumantsch da la broschüra 50 ans Impraisa electrica Scuol 1903-1953 1953
Samedan

A.10.10

Necrolog

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
A.10.10 Cumgià da Men Rauch e Luisa Famos Relasch adampchà 2002