Semadeni, Jon: Relasch Jon SemadeniArchiv svizzer da litteratura (ASL)
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Berna


E-Mailadresse: arch.lit@nb.admin.ch

Riassunt dal relasch

Autur/Origin : Semadeni, Jon (1910-1981)
Titel : Relasch Jon Semadeni
Datas extremas dals documaints : ca. 1941-2000
Collaziun : 44 Archivschachteln
Signatura : ASL-Semadeni

A Ouvras
A.0 Poesia
A.1 Drama
A.1.1 Famiglia Rubar, 1941
A.1.2 Chispar Rentsch, 1944
A.1.3 Il pövel cumanda, 1945
A.1.4 La s-chürdüm dal sulai, 1949/50
A.1.5 Ün quader chi nu quadra, 1957
A.1.6 Il bal da la schocca cotschna, 1959
A.1.7 Il sot cun la mort, 1962
A.1.8 L'uman derschader
A.1.9 Battacour e battaporta, 1961
A.1.10 Il chapè, 1971
A.1.11 La guerra da las giallinas, 1974
A.1.12 Il figl pers, 1978
A.1.13 Our da la cronica d'ün cumün engiadinais - Aus der Chronik eines Engadiner Dorfes
A.1.14 Hü Brün
A.1.15 Che pover muond
A.1.16 Üna burla d'ün pêr minuts
A.1.17 Ouvras dramaticas: preparaziun da l'ediziun
A.1.18 Ouvras Dramaticas: binderas da stampa
A.1.19 Ouvras Dramaticas: preavis e recensiuns
A.1.20 König, Paul: Preschantaziun e traducziuns dramaticas, -2007
A.2 Cabaret
A.2.1 La Panaglia
A.2.2 La travaglia dal docter Panaglia
A.3 Gös auditivs
A.4 Traducziuns ed elavuraziuns dramaticas
A.5 Texts per emischiuns radiofonicas
A.6 Films televisivs da e cun Jon Semadeni
A.7 Gös festals / Festspiele
A.8 Prosa
A.8.1 San Flurin da Ramosch, 1947
A.8.2 Il cuolmen da Fenga, 1950
A.8.3 Tumasch, 1961
A.8.4 Il muglin da Chispar, 1961
A.8.5 Jaquen Lona, 1963
A.8.6 Inscunter cul passà, 1964
A.8.7 La Jürada, 1967
A.8.8 La dumengia da Vnà, 1968
A.8.9 Svoul aint in l'univers, 1980-1981
A.8.10 Il giat cotschen, 1980
A.9 Lavuors redacziunalas
A.10 Artichels e referats
A.10.1 Teater e gö auditiv
A.10.2 Teater e scoula
A.10.3 Litteratura ed educaziun
A.10.4 Sur dal rumantsch
A.10.5 Temas filosofics
A.10.6 Artichels aint il Chardun
A.10.7 Artichels aint il Fögl Ladin
A.10.8.1 Artichel aint in Heimatleben
A.10.9.1 Ulteriurs artichels
A.10.10.1 Necrolog
B Correspundenza
B.1 Correspundenza da las ouvras
B.1.1 Ouvras dramaticas
B.1.1.1 Reacziuns dad associaziuns e firmas
B.1.1.2 Reacziuns da litterats, scriptuors ed instituziuns
B.1.1.3 Reacziuns da privats
B.1.2 Il giat cotschen
B.2 Convoluts
B.2.1 Reacziuns ad emischiuns radiofonicas
B.2.2 Radio Rumantsch ed SRG
B.2.3 Lingua rumantscha
B.2.4 Simposi Die vier Literaturen der Schweiz, 1972
B.2.5 Rapreschantaziuns, dietas
B.2.6 Andri Peer, 1950-1972
B.2.7 Correspundenza privata, 1966-1982
B.2.8 Publicaziuns postumas e drets d'autur
B.3 Condolentschas
C Documaints da vita
C.1 Documaints privats e professiunals
C.2 Ogets persunals
C.3 Material fotografic
C.3.1 Fotografias biograficas, 1910-1981
C.3.2 Teater e cabaret
C.3.3 Ulteriurs albums da fotografia tematics
C.3.4 Elavuraziuns dal relasch al ASL, 1998-2010
D Collecziuns
D.1 Ediziuns
D.1.1 La Jürada / Der Bannwald
D.1.2 Ouvras dramaticas
D.1.3 Il giat cotschen
D.1.4 La scena
D.1.5 Annalas
D.1.6 Chalender ladin
D.1.7 Separats dad Ouvras dramaticas
D.1.8 Meis giarsunadi a Ziran
D.1.9 La ghera dallas gaglinas
D.1.10 Svoul aint in l'univers, 1980
D.2 Documentaziun da vita ed ouvra
D.2.0 Biografia
D.2.1 La Culissa, "aigna" gruppa da teater
D.2.2 Jon Semadeni e sia ouvra
D.2.3 Documentaziuns diversas
D.3 Documaints audiovisuals
D.3.1 Cassettas radiofonicas
D.3.2 CD digitalizzati
D.3.3 Films e videos cun tocs teater, intervistas e contribuziuns diversas
D.4 Expo 1964
D.4.1 Organisaziun
D.4.2 Vuschs d'orchester
D.5 Elavuraziuns dal relasch


C

Documaints da vita

C.1

Documaints privats e professiunals

C.1.1

Palperis persunals

C.1.1.1
Geburtsschein

C.1.1.2
Pass

C.1.1.3
Identitätskarte

C.1.1.4
Halbtaxabonnement

C.1.1.5
Memoria alla confirmaziun
Rem.: Cun dedicaziun da Schimun Vonmoos
cfr. A.10.7.3

C.1.1.6
Disegn da la vappa Semadeni

C.1.2

Attests medicinals

C.1.2.1
Internationaler Impfausweis

C.1.2.2
Blutgruppenkarten und Bluttransfusionsbestätigungen

C.1.3

Attestats, diploms e documaints da lavur

cfr. C.3.1.5
C.1.3.1
Schulzeugnisse Primarschule, Kantonsschule

C.1.3.2
Lehrerpatent

C.1.3.3
Testatbuch Univ. Zürich

C.1.3.4
Sekundarlehrer Patent

C.1.3.5
Bescheinigungen Univ. Genf, Paris, Siena

C.1.3.6
Bescheinigung über versch. Kurse

C.1.3.7
Contrat da lavur Lyceum Alpinum Zuoz, 1965

C.1.3.8
Lavur archeologica, Scuol – Russonch, 1959/60. Artichel our dal Bündner Monatblatt, 1961, 7/8 [fotos cfr. ]

C.1.4

Documaints civils e militars

C.1.4.1
Stimmberechtigungsausweis

C.1.4.2
Militärische Dokumente

C.1.4.3
Dienstbüchlein

C.1.4.4
Schiessbüchlein

C.1.4.5
Grabstein

C.1.4.6
Entlassungsurkunde

C.1.5

Divers documaints

C.1.5.1
1/2-Abonnement SBB

C.1.5.2
Mitgliederausweis Bündner Kunstverein

C.1.5.3
Bankkarte Graubündner Kantonalbank

C.1.5.4
Ausweis Kantonsspital Chur

C.1.5.5
Documentazin davart annunzcha da patent per buscha plajabla, "Patentschrift Aufklappbares Rucksackgestell"

C.1.6

Documents davart la mort da Jon Semadeni

Abstract: Attest da cremaziun, annunzias da mort, correspundenza davart il crap da fossa

C.1.7

Premis

C.1.7.1
Glista da premis M.S.

C.1.7.2
Documaints : Premi Schiller 1946; Gesellschaft für das schweizerische Volkstheater 1954

C.1.7.3
Stiftung Pro Arte 1955

C.1.7.4
Concurrenza da teater rumantscha dal Radio Beromünster [s.d.]

C.1.7.5
Commembranza Società da scriptuors svizzers 1950 e cessiun dals drets d'emischiun

C.2

Ogets persunals

Signatura Titel / Descripziun Remarchas
C.2.1 Ogets persunals e requisitas    
Includa:
C.2.1.1 Kugelschreiber mit Namen
C.2.1.2 Lesebrille
C.2.1.3 Pfeifen
C.2.1.4 Briefbeschwerer
C.2.1.5 Buol da J.S., 1960
C.2.1.6 5 chapels, requisitas per las rapreschantaziuns dal toc "Il chapè", [ca. 1974]
C.2.1.7 Ehrentafel des Freimaurerkränzchens Aurora, 1981
C.2.1.8 Dissegn da Madlaina Demarmels, 1973.05.30. - Dissegn da Madlaina Demarmels "per Jon pels 30.05.1973"
C.2.2 Maschina da scriver FACIT    

C.3

Material fotografic

C.3.1

Fotografias biograficas, 1910-1981

cfr. A.10.7.3
Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
C.3.1.1 Fotos da vita e famiglia     [ca. 1915-1975 (ca.)]
  Tscherna missa insembel e commentada da Mengia Semadeni, cuntegna fotografias da Jon Semadeni: cun genituros e fradgliunzs; cun duonna Mengia Semadeni-Dermarmels, uffants Jon, Leta, Mengia ed Andri Bernard ed abiadis; la chasa a Giarsun, Conferenza chantunala da magisters secundars, Scoula Evangelica Samedan (EMS). [Las copchas da las fotografias da teater e film cfr. suotvart, signaturas C.3.2.
Includa:
C.3.1.1.1 E'ls tschiuch uffants, 1913-1958. 6 Fotos S/W. - Foto 1 (1913): Giovanina; Nina; Domenica; Jon; Clà (davantvart). Foto 2 (1951): Leta (cun 7 ans), 1. di da scaula. Foto 3 (1954): Mengina (cun 7 ans), 1. di da scaula. Foto 4 (1958): Figl Jan (cun 15 ans). Foto 5 (1915): Da schu. a dret: bap e mama Semadeni e figl Jon (1910); Giovanina (1906); Nina (1900); Domenica (1903) e figl Clà (1908).
C.3.1.1.2 Confirmaziun a Ramosch, Ramosch, 1926.04.02. 1 Foto S/W. - JS davovart il terz da schn. a dret. Cun Ravarenda Schimun Vonmoos.
C.3.1.1.3 Ils frars Semadeni, [ca. 1930-1940 (ca.)]. 4 Fotos S/W. - Jon (Vnà, 30.05.1910 - Mart, 24.02.1981); Clà (21.02.1981 - 21.02.1990).
C.3.1.1.4 Società da Scritpturas a Solothurn, 1948. 3 Fotos S/W. - Cun Wettstein, Hedda-Maria; Theater Winkelwiese (ZH); J. und M. Semadeni.
C.3.1.1.5 Üna sairada festiva a Seual, Seual, 1948-1967. 4 Fotos. S/W. - Jon Semadeni e Mengia Demarmel.
C.3.1.1.6 Jon e Mengia Semadeni cun figlin Andri Barvard a Caslano, Caslano, 1953. 4 Fotos S/W. - Andri cun 2.5 ans.
C.3.1.1.7 Chasa a Giarsun (Guarda), Giarsun, 1966. 2 Fotos Farbig. - Chasa restarada 1966. La chasa sta suot protecziun dal Chantun Grischun.
C.3.1.1.8 Foto de famiglia, 1977. 1 Foto Farbig. - Genituars: Jon e Mengia Semadeni (davovart aintimez). Ufants: Jan; Leta; Mengia ed Beruard, Andri e partnez. Ed abeadis: Seraina, Andre; Andri, Claudio; Seraina, Sandra; Semadeni Fadri, Jan.
C.3.1.2 Giuventüna, stüdi, manster     [ca. 1930-1975 (ca.)]
  Cuntegna fotografias da la confirmaziun a Ramosch; scoula da recruts; stüdi - cun Andrea Schorta, Töna Schmid, Reto Caratsch e.o.- ed experienzas d'instrucziun; Società da scripturs ed inscunter da teater.
Includa:
C.3.1.2.1 VI. classa Seminar Cuoira, patenta 1929/1930, Zürich, 1926-1931. 3 Fotos; 1 Zeitungartikel. S/W. - Entrà il Seminar 1926 (VI. classa). Patenta magister primar a Cuoira 1930.
C.3.1.2.2 Temp da student a Turich, cun students ed amis, Zürich, 1931.06.13. 5 Fotos + 1 Negativo S/W. - Foto cun Soharta, Fluchea; Schmid, Töna; Semadeni, Jon. Caratsch das S-chauf. Tuds students ed amis.
C.3.1.2.3 Magister a Zillis, Zillis, 1931. 5 Fotos S/W. - Dürant il stüdi da magister secundar a l'Uni Turich; JS auf der Skipiste.
C.3.1.2.4 Magister ad Audeer, Audeer, [ca. 1931-1934]. 2 Fotos + 1 cartolina S/W. - Dürant il stüdi da magister secundar a Turich.
C.3.1.2.5 Magister a Zuoz, Zuoz, [ca. 1946]. 1 Foto S/W. - Rumantsch e EMS.
C.3.1.2.6 Feuerstein: Conferenza chantunala da magisters, Samedan, [ca. 1946]. 1 Foto S/W
C.3.1.2.7 Rectur dr. Baumanne e Jon Semadeni: festina a l'EMS e scoula Samedan, Samedan, 1968-1975. 4 Fotos S/W. - In scoula a Samedan; Jon e Mengia Semadeni cun magisters, festina a l'EMS (Samedan).
C.3.1.3 Jon Semadeni: portraits     1931-1972
   
Includa:
C.3.1.3.1 Guler, R.: Jon Semadeni, Thusis, 1926. 1 Foto S/W. - Student in Zürich.
C.3.1.3.2 Jon Semadeni, 1940. 2 Fotos S/W. - Student in Zürich.
C.3.1.3.3 Böhler, Yvonne: Jon Semadeni, [ca. 1972-1980 (ca.)]. Verschiedene Portraits von JS. S/W
C.3.1.3.4 Jon Semadeni, keine Angabe. Verschiedene Portraits von JS.
C.3.1.4 Temp da militar a Cuoria     1939-2002
2 Fotos: recrut JS a Cuoria (1939); 1 Brief von Mengia Semadeni. S/W  
C.3.1.5 Ils Chavamaints Russonch sur Scuol, cun partecipaziun da J.S.   Scoul
1959-1960
15 Fotos S/W Rem.: cfr eir C.1.3.
cfr. C.1.3
C.3.1.6 Reuniuns da classa a Scuol   Scuol
[ca. 1960]
3 Fotos S/W Sper. magister secundar Jan Vonmoos; sper. magister Herman Steiner cun magister secundar Jon Semadeni e Muri Champell.
C.3.1.7 J.S. e Jon Pult a la commemoraziun per ravarenda Schimun Vonmoos, dumengia, 14 lügl 1968 a Ramosch [cfr. Fögl Ladin, 9 lügl 1968, ]   Ramosch
1968.07.09
1 Foto + 1 Negativo  
C.3.1.8 Jon Semadeni: lös biografics   Graubünden
    Cartolinas da Vnà, Samedan, EMS.
C.3.1.9 Jon Semadeni en cumpagnia   Graubünden
    Cartolinas da Vnà, Samedan, EMS.
Includa:
C.3.1.9.1 Jon Semadeni e Armon Champell a Scuol, Graubünden, 1958
C.3.1.9.2 Jon Semadeni e Dora Demarmels, Graubünden, 1979

C.3.2

Teater e cabaret

cfr. A.2.2
Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
C.3.2-C.3.2.1 "La Culissa, Chispar Rentsch: drama in 3 acts da mag. Jon Semadeni"   1944
1 Album; fc fotos da Album. S/W Album da Mengia Strimer-Stupan, original e fc. 
C.3.2-C.3.2.2 "Erstes und zweites Cabaret: La Panaglia;   1945-1954
S/W Fotografias originalmaing in ün album, la sequenza es statta mantgnüda. Dossier: fotografias originalas e copchas d'archiv. Cfr. eir las fotos dad Angelica e Cla Biert (1954). 
C.3.2-C.3.2.3 Cuors da teater e teater da scoula   1948-1976
8 Fotos S/W Cuors da teater; teater da scoula; Aus der Chronik eines Engadinerdorfes, teater giovà cun scolar/as da l'Evangelische Mittelschule Samedan, ca. 1976. 
C.3.2-C.3.2.4 La s-chürdüm dal sulai a Scuol Scuol 1950
S/W Fotografias originalmaing in ün album, la sequenza es statta mantgnüda. Süllas fotografias es tanter oters eir il reschissur Ludwig Hatecke. 
C.3.2-C.3.2.5 Ün quader chi nu quadra a Berna Bern 1952-1953
S/W Fotografias originalmaing in ün album, la sequenza es statta mantgnüda. 
C.3.2-C.3.2.6 La s-chürdüm dal sulai a Turich, Berna e Samedan Zürich 1964-
1 Album S/W Album da Mengia Strimer-Stupan, original e fc. 
C.3.2-C.3.2.7 Il chapè   1974-1998.06.30
Portraits; copchas; dias; fc. S/W Dossier 1: Aufführung Fourmière im Theater Stock Zürich (28.10.1974); Dossier 2: Copchas our dal Chapè e La Culissa e copchas dal Chapè. (1974); Dossier 3: Portraits J.S. und 2 Karten von Yvonne Böhler. 
C.3.2-C.3.2.8 Album da fotografias Il chapè / Der Hut   1974
1 Album S/W Fotografias originalmaing in ün album, la sequenza es statta mantgnüda. 
C.3.2-C.3.2.9 Il figl pers: monodrama da e cun Jon Semadeni Savognin [ca. 1978]
1 Foto; 1 Text. S/W Giovà a Savognin, Scuntrada Rumantscha. 
C.3.2-C.3.2.10 Il bal da la schocca cotschna, rapreschantaziun da la Gruppa da teater Sent, 2000. Redschia Madlaina Rauch   2000
5 Fotos. Farbig Cfr. eir documentaziun da pressa e video. 

C.3.3

Ulteriurs albums da fotografia tematics

cfr. A.1.5.1.3
Signatura Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
C.3.3-C.3.3.1 Album da fotografias: "Friul tal mont ai fradis ladins"      
C.3.3-C.3.3.2 "Assumptione della Madonna", pro'l drama Il quader chi nu quadra [ca. 1957]
  Rem.: cfr. A.1.5.1
cfr. A.1.5.1
 
C.3.3-C.3.3.3 Album da fotografias "EXPO 1964", Lausanne 1964
1 Album S/W  

C.3.4

Elavuraziuns dal relasch al ASL, 1998-2010

Signatura Fotograf/a / Artist/a / Copyright Titel / Descripziun Datas Collaziun Remarchas
C.3.4-C.3.4.1   Erinnerung Buchmesse Frankfurt    1998.11.27
1 Foto; 1 Brief. Farbig Brief von Zimmerli, Jürg (Limmat Verlag) mit Foto des Verlagsgestelles (ink. Buch von JS). 
C.3.4-C.3.4.2 Schneider, Sylvia  Exposiziun Chans e giats litterars  Schweizerische Nationalbibliothek 2010
2 Fotos. Farbig