Fond da Margarita Uffer
Inventar dal fond da Margarita Uffer a l’Archiv svizzer da litteratura (ASL)Inhalt


Resumaziun dal relasch
Resumaziun
Infurmaziuns administrativas
Access
Valurisaziun dal relasch
Citaziun
Acquisiziun dal fond

Cuntegn

A Ovras
A-1 Prosa
A-1-a Raquints
A-1-b Traunter Pizza
A-1-c Viadis
A-1-d Prosa tudestga
A-1-e Prosa nunpublitgada
A-2 Poesia
A-2-a Poesias singulas
A-2-b Damaun es sulagl
A-2-c Poesia d’occasiun
A-3 Drama
A-3-a La feglia digl diavel
A-3-b Las furmeilas
A-4 Lavurs per il radio
A-5 Publicistica
A-6 Publicaziun Giuseppe Gangale, ein Leben im Dienste der Minderheiten
A-7 Divers
A-8 Translaziuns litteraras
A-8-a Prosa da differents auturs
A-8-b Il Nov Testament
A-8-c Prosa da Giuseppe Gangale
A-8-d Poesia publitgada
A-8-e Poesia da Giuseppe Gangale
A-8-f Poesias nunpublitgadas da differents auturs
A-8-g Drama da Gian Belsch, translatà da MGU
A-8-h Cumedia da Giatgen Uffer, translatà da MGU
A-8-i Maultier oder Unter der Sonne von Cuccurillo (da GG, translatà da MGU)
B Correspundenza
B-1 Brevs da MGU
B-2 Brevs a MGU
B-3 Convoluts
B-4 Brevs da terzas persunas
Divers
C Documents da vita
C-1 Documents privats
C-2 Documents professiunals
C-2-a Attestats, documents professiunals, civils e militars
C-2-b Rimnadas (pleds, dialects tessinais, bibla, lecturas, poesias)
C-2-c Curs da lingua, davart religiun, litteratura e cultura euv.
C-3 Fotografias
D Collecziuns
D-1 Documentaziun da vita ed ovra
D-1-a Documentaziun generala sur da MGU
D-1-b Documentaziun da Damaun es sulagl
D-1-c Documentaziun da Giuseppe Gangale. Ein Leben im Dienste der Minderheiten
D-2 Collecziun variadas da l'autura
D-2-a Igl Grischun Central
D-2-b Artitgels da gasetta e tiposcrits
D-2-c Katundi Ynë. Rivista italo-albanese di cultura e di attualità
D-2-d Il Chardun. Revista rumantscha
D-2-e Artitgels davart l'albanais
D-3 Biblioteca: cudischs e texts da MGU
D-3-a Ovras da Maragrita Uffer
D-3-b Cudeschs e separats dad auters, tranter auter dal frar Leza Uffer
D-4 Documents d'audio
D-4-a Audio
D-5 INVENTARI DAL RELASCH DA GIATGEN MITGEL UFFER A L’ASL
D-5-a Ovras da Giagten Uffer (GU)
D-5-a-1 Prosa
D-5-a-2 Poesia da GU
D-5-a-3 Drama da GU
D-5-a-4 Lavurs per il radio
D-5-a-5 Referats / Pleds da GU
D-5-a-6 Translaziuns litteraras da GU
D-5-b Correspundenza da GU
D-5-b-1 Brevs da GU
D-5-b-2 Brevs da GU
D-5-b-3 Convoluts da GU
D-5-c Documents da vita da GU
D-5-c-1 Documents privats da GU
D-5-c-2 Documents professiunals da Giatgen Uffer
D-5-d Collecziuns en il relasch da GU
D-5-d-1 Documentaziun da vita ed ovra da GU
D-5-d-2 Collecziuns variadas da l’autur e cunzunt da sia figlia
D-5-d-3 Biblioteca: Cudischs e separats da Giatgen Uffer